پرونده‌های صوتی

سوره مبارک حاقه. دو جلسه کامل. استاد علی صبوحی.

دو جلسه ارائهٔ سورهٔ مبارک قلم توسط استاد علی صبوحی. تیر ماه ۹۲.

ارائهٔ تدبری سوره مبارک نوح توسط استاد علی صبوحی.

ارائهٔ تدبری سورهٔ مبارک معارج توسط استاد علی صبوحی. سال ۱۳۹۲.

۲ جلسه ارائه کامل سورهٔ مبارک جن + جزوهٔ فرایند تدبر سوره. استاد علی صبوحی. اسفند ۹۱.

تدبر در سورهٔ مبارک مزمل. اولین ارائه استاد صبوحی در هیأت قرآن و عترت. اسفند ۹۱.