پرونده‌های صوتی

جلسه سوم تدبر در سوره مبارک نور. ارائه آیات ۳۲ تا ۴۰ توسط استاد علی صبوحی.

جلسه دوم تدبر در سوره مبارک نور. ارائه آیات ۲۱ تا ۳۱ توسط استاد علی صبوحی.

سوره مبارک نور، جلسهٔ اول، ۱۳ دی ۹۴. ارائهٔ آیات ۱ تا ۱۹ سورهٔ مبارک نور توسط استاد علی صبوحی.

مرور از ابتدای سوره تا تا آیهٔ ۴۰. ارائهٔ آیات ۴۱ تا ۶۹ و اتمام ارائه سوره.

فایل صوتی جلسه سوم سوره مبارک عنکبوت - مرور آیات ۱-۲۷. ارائهٔ آیات ۲۸ تا ۴۰.

فایل صوتی جلسه دوم سوره مبارک عنکبوت-مرور آیات 1-11 و ارائه آیات 12-27

جلسه اول ارائه سوره مبارک عنکبوت توسط استاد علی صبوحی مقدمه پیرامون علت و ضرورت تبدیل جلسات هفتگی به ماهانه. ارائهٔ آیات اول تا یازدهم سوره مبارک عنکبوت.

توضیحات استاد صبوحی پیرامون چرایی تبدیل جلسات هفتگی به جلسهٔ ماهانه

فایل ارائهٔ تدبری سورهٔ مبارکهٔ یس توسط حجت الاسلام علی صبوحی- جلسه سوم. 7 تیر۱۳۹۴.