پرونده‌های صوتی

ارائهٔ تدبری سورهٔ مبارک جاثیه، جلسهٔ اول: آیات ۱ تا ۱۳. استاد علی صبوحی.

ارائهٔ آیات ۱۷ تا آخر سورهٔ مبارک دخان توسط استاد علی صبوحی.

سورهٔ مبارک دخان. ارائهٔ کلام اول، آیات ۱ تا ۱۶.

سورهٔ مبارک فاطر، ارائهٔ تدبری آیات ۲۹ تا آخر توسط استاد علی صبوحی. ۷ شهریور ۹۵.

سورهٔ مبارک فاطر، ارائهٔ تدبری آیات ۱۵ تا ۲۸ توسط استاد علی صبوحی. ۱۰ مرداد ۹۵.

جلسهٔ دوم ارائهٔ سورهٔ مبارک فاطر توسط استاد علی صبوحی، با تأکید بر آیات ۱۰ تا ۱۴. یکشنبه ۲۷ تیر ۹۵.

ارائهٔ تدبری آیات ۱ تا ۹ سورهٔ مبارک فاطر توسط استاد علی صبوحی. ۹ خرداد ۹۵.

جلسه پنجم تدبر در سوره مبارک نور. ارائه آیات ۵۸ تا آخر توسط استاد علی صبوحی

جلسه چهارم تدبر در سوره مبارک نور. ارائه آیات ۳۵ تا ۵۵ توسط استاد علی صبوحی