پرونده‌های صوتی

جلسه سوم و آخر سورهٔ مبارک فرقان. مرور آیات اول تا ۵۲ و ارائهٔ آیات جدید توسط استاد علی صبوحی.

20,000 ریال – اضافه‌ به سبد

ارائهٔ سورهٔ مبارک فرقان توسط استاد علی صبوحی. آیات ۲۰ تا ۵۲.

20,000 ریال – اضافه‌ به سبد

ارائهٔ تدبری سورهٔ مبارک فرقان. جلسه اول. استاد علی صبوحی.

20,000 ریال – اضافه‌ به سبد

جلسهٔ دوم ارائهٔ سورهٔ مبارک جاثیه، آیات ۱۴ تا آخر، توسط استاد علی صبوحی.

20,000 ریال – اضافه‌ به سبد

ارائهٔ تدبری سورهٔ مبارک جاثیه، جلسهٔ اول: آیات ۱ تا ۱۳. استاد علی صبوحی.

20,000 ریال – اضافه‌ به سبد

ارائهٔ آیات ۱۷ تا آخر سورهٔ مبارک دخان توسط استاد علی صبوحی.

20,000 ریال – اضافه‌ به سبد

سورهٔ مبارک دخان. ارائهٔ کلام اول، آیات ۱ تا ۱۶.

20,000 ریال – اضافه‌ به سبد

سورهٔ مبارک فاطر، ارائهٔ تدبری آیات ۲۹ تا آخر توسط استاد علی صبوحی. ۷ شهریور ۹۵.

20,000 ریال – اضافه‌ به سبد

سورهٔ مبارک فاطر، ارائهٔ تدبری آیات ۱۵ تا ۲۸ توسط استاد علی صبوحی. ۱۰ مرداد ۹۵.

20,000 ریال – اضافه‌ به سبد