سوره فرقان جلسه سوم

جلسه سوم و آخر سورهٔ مبارک فرقان. مرور آیات اول تا ۵۲ و ارائهٔ آیات جدید توسط استاد علی صبوحی.

پرسش و پاسخ مختصر در فایل مجزا که در ابتدای جلسه سوره مبارک زخرف مطرح شد.