محصولات تدبری

پرسشها و پاسخها پیرامون تدبر در سوره عنکبوت

۱-آیا “تقطعون السبیل” در ایات مربوط به قوم حضرت لوط(آیه ۲۹ سوره عنکبوت : أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ… ) یعنی “راه توالد را قطع میکنید”؟ اگر دریافت از این جمله فراتر است قرینة آن چیست؟ پاسخ […]