جزوات تدبری

آیین‌نامه و نحوه قرائت متدبرانه سوره ها

برای انس مستمر روزانه و متدبرانه با سوره ها باید از چارچوبی روشمند استفاده نمود. در ادامه فرآیندی ارائه می‌شود که مطابق با آن اعضاء بتوانند در فاصله بین دو جلسه هیئت با سوره دستور کار جلسه به صورت تدبری مأنوس شده و از جلسه هیئت بهره بیشتری ببرند.

قسمت بندی محتوایی سوره های قرآن

این پرونده شامل دسته‌بندی سوره‌های قرآن بر اساس محتوا می‌باشد. معیار دسته‌بندی‌ در این مورد برخلاف تقسیم بندی های حجمی چون حزب، جز و…، تمام شدن یک محتوا و شروع محتوای جدید است.